CE-mærkning og EU

 • Når en producent opnår CE godkendelse (mærkningsret) af et produkt (eller produktsystem), erklærer han på eget ansvar, at produktet er i overensstemmelse med alle lovkrav for CE mærkning, og han garanterer, at det pågældende må sælges i hele det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. (EØS, EU’s 27 medlemsstater og EFTA-landene Island, Norge og Liechtenstein) samt Tyrkiet.
 • Dette gælder også for produkt (eller produktsystem), der er produceret i tredjelande, og som sælges inden for EØS og i Tyrkiet.
 • CE-mærkningen er det eneste mærke for overensstemmelse, der angiver, at et produkt er i overensstemmelse med den EU-harmoniseringsretsakt, der finder anvendelse for den, og som indeholder krav om CE-mærkning.
 • Medlemsstaterne må ikke indføre henvisninger til anden overensstemmelsesmærkning i deres nationale forskrifter, som kan overlappe CE-mærkningen
 • Et produkt kan være forsynet med yderligere mærkning og mærker, såfremt de udfylder en anden funktion end den, der er omfattet af CE-mærkningen, ikke kan forveksles med den og ikke mindsker dens læsbarhed og synlighed

Krav til CE-mærkning af maskiner og anlæg

 • Anlæg taget i brug efter 1994 skal opfylde kravene i Maskindirektivet 2006/42/EF. Ofte vil virksomhedens produktionsanlæg også skulle opfylde flere af følgende direktiver:
  • ATEX-direktiverne (94/9/EF indretning, og 1999/92/EF arbejde i EX områder
  • Lavspændingsdirektivet og EMC-direktivet (elektromagnetisk stråling)
  • PED (trykbærende udstyr)
  • Andre af de mere end 20 CE-mærkningsdirektiver
    
 • Maskiner og maskinanlæg fra før 1995, samt maskiner der ikke er omfattet af maskindirektivet, skal også sikkerhedsvurderes og have udarbejdet brugsanvisning. Dette er et krav jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler

CE-mærkning skal foretages ved:

 • Markedsføring af maskiner
 • Salg af maskiner i EU
 • Import af brugte og nye maskiner fra andre lande udenfor EU
 • Væsentlige ændringer af gamle maskiner/anlæg
 • Fremstilling af maskiner til eget brug

Hvem er ansvarlig for CE-mærkning?

 • Det er fabrikantens ansvar, at et gyldigt CE-mærke er anbragt på maskinen og at der foreligger en overensstemmelseserklæring med alle relevante direktiver. Fabrikanten er ydermere ansvarlig for at der udarbejdes et teknisk dossier som typisk indeholder:
  • risikovurdering
  • brugsanvisning
  • vedligeholdelsesvejledninger
  • tegninger
  • beregninger
 • Det er slutbrugeren (producenten), som er ansvarlig for maskinen overholder alle relevante krav, når den bruges og er sikker ift. personale, omgivelser og produkter. Kobler slutbrugeren flere maskiner sammen med sit egen styringskoncept, så er slutbrugeren at betragte som fabrikant og der skal foretages en ny CE-mærkning af den komplette maskine.